شهید کرامت اله عزیزپور


در چهاردهم اسفندماه سال 1362 در منطقه عملیاتی جنوب بر اثر انفجار و اصابت مین با قطع دو پا و تعدادی از انگشتان دو دست برای بار دوم به افتخار کامل جانبازی نائل گردید

سردار شهید حاج کرامت اله عزیزپور

نام پدر : عزت اله

تاریخ تولد: 1343

محل شهادت : سعادت شهر

تاریخ شهادت : 1372

محل دفن : گلزار شهدای سعادت شهر