بسیجی شهید مهراب نعمتی

  نام پدر : غلام عباس

  تاریخ تولد :  1341

  محل شهاد ت : تنگه ی چذابه

 تاریخ شهادت : 20/11/1360